Kto powinien płacić za oszustwa, chciwość i szwindle producentów samochodów?

„European Diesel Summit 2018, czyli szybkie drogi do czystego powietrza”

Tylko w zeszłym roku do Polski trafiło 350.000 starych, używanych Diesli z zachodu. A będzie ich więcej bo od czasu kiedy 3 lata temu wybuchła afera dieslowa z Volkswagenem w roli głównej kolejne miasta zachodu wprowadzają zakazy wjazdu dla samochodów z silnikiem Diesla. Tych samochodów są na ulicach Unii Europejskiej miliony – według ostatnich szacunków 43 miliony! Jak zatrzymać ich sprzedaż do krajów Europy Wschodniej, w tym Polski?

Czytaj dalej Kto powinien płacić za oszustwa, chciwość i szwindle producentów samochodów?

Prześwietlamy kandydatów do Ratusza!

Sprawdziliśmy wypowiedzi kandydatów na prezydenta Warszawy pod kątem sposobów ograniczenia smogu samochodowego (samochody odpowiadają w Warszawie za więcej niż połowę zanieczyszczeń). Temat jest dość ciężki bo kierowcy są bardzo przywiązani do swoich samochodów i zapowiedzi wprowadzenia zrównoważonej polityki transportowej mogą być przez nich odebrane bardzo negatywnie.
Czytaj dalej Prześwietlamy kandydatów do Ratusza!

Wyślij uwagi do Ministra!

Podczas okresu urlopowego Ministerstwo Energii ogłosiło konsultacje rozporządzenia dotyczącego norm na węgiel. Poniżej uwagi, które przesłaliśmy do Pana Ministra, Pana Premiera, Pana Marszałka Senatu, Pani Minister Przedsiębiorczości i Pełnomocnika ds Czystego Powietrza.

Czas jest tylko do 21 sierpnia! Wyślij je jak najszybciej! Twój głos ma znaczenie!

SekretariatDGA@me.gov.pl

Uwagi do Rozporządzenia Ministra Energii Czytaj dalej Wyślij uwagi do Ministra!

Wyłączenie stacji Marszałkowska

W dniu wczo­rajszym otrzy­ma­li­śmy infor­ma­cję:
„Zgod­nie z zatwier­dzo­nym przez Głów­nego Inspek­tora Och­rony Śro­do­wi­ska Anek­sem nr 3 do Pro­gramu Pań­stwo­wego Moni­to­ringu Śro­do­wi­ska woj. mazo­wiec­kiego na lata 2016-2020 sta­cja została wyłą­czona i w naj­bliż­szych latach nie będą pro­wa­dzone pomiary. Decy­zję przy­spie­szyła awa­ria pyło­mie­rza. ”

Obec­nie w cen­trum będzie dzia­łać jedy­nie jedna cer­ty­fi­ko­wana sta­cja al. Nie­po­dle­gło­ści. Eksperci oce­nili, że praw­do­po­dob­nie naj­gor­sze powie­trze w War­sza­wie jest w dziel­ni­cach Wło­chy i Ursus i dla­tego to tam ma być posta­wiona nowa sta­cja. Adresy nowych sta­cji:

Czytaj dalej Wyłączenie stacji Marszałkowska