Poszukiwacze Powietrza finalny raport

Analiza zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 w Warszawie z wykorzystaniem sieci obywatelskich czujników smogu

Celem niniejszego raportu jest prezentacja danych z pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 zebranych w ramach projektu Poszukiwacze Powietrza, zainicjowanego przez Warszawski Alarm Smogowy przy udziale Partnerów w 2019 r. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o skali i źródłach zanieczyszczenia powietrza w Warszawie dzięki rozbudowie sieci obywatelskich czujników smogu Sensor Community (S.C.). Czujniki dokonują pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 odpowiednio o średnicy nie większej niż 10 i 2,5 mikrometra. Zebrane dane są publicznie dostępne, pozwalając na lepsze zrozumienie problemu zanieczyszczenia powietrza.
Biorąc pod uwagę rozmiary Warszawy, zanieczyszczenie powierza jest niewystarczająco monitorowane. Dla miasta o powierzchni 517,24 km² i 1,777 mln mieszkańców 8 stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) to za mało. Celem projektu jest dostarczenie możliwie
najbardziej wiarygodnych informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza przy użyciu obywatelskich czujników, których odczyty, jak pokazują wyniki raportu, są relatywnie zbieżne z odczytami stacji referencyjnych (GIOŚ).
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Sensor Community lub na polskiej podstronie luftdaten.org.pl.

Raport można pobrać tutaj:

https://alarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2020/11/RAPORT_FINAL.pdf