Wyłączenie stacji Marszałkowska

W dniu wczo­rajszym otrzy­ma­li­śmy infor­ma­cję:
„Zgod­nie z zatwier­dzo­nym przez Głów­nego Inspek­tora Och­rony Śro­do­wi­ska Anek­sem nr 3 do Pro­gramu Pań­stwo­wego Moni­to­ringu Śro­do­wi­ska woj. mazo­wiec­kiego na lata 2016-2020 sta­cja została wyłą­czona i w naj­bliż­szych latach nie będą pro­wa­dzone pomiary. Decy­zję przy­spie­szyła awa­ria pyło­mie­rza. ”

Obec­nie w cen­trum będzie dzia­łać jedy­nie jedna cer­ty­fi­ko­wana sta­cja al. Nie­po­dle­gło­ści. Eksperci oce­nili, że praw­do­po­dob­nie naj­gor­sze powie­trze w War­sza­wie jest w dziel­ni­cach Wło­chy i Ursus i dla­tego to tam ma być posta­wiona nowa sta­cja. Adresy nowych sta­cji:


Wawer: Baj­kowa 17/21 (szkoła)
Wło­chy: Chro­ścic­kiego 8 (skwer 16 Wrze­śnia 1944 r.) Sta­cje mają być uru­cho­mione w poło­wie tego roku.

Szkoda, że poli­tycy z Ratu­sza nie zde­cy­do­wali się sfi­nan­so­wać dal­szego dzia­ła­nia sta­cji na Mar­szał­kow­skiej. Mia­sto ma taką moż­li­wość – tak robi Kra­ków. Można jedy­nie domy­ślać się, iż nie w smak były rekor­dowe wyniki z tej sta­cji. O rekor­do­wym odczy­cie pisa­li­śmy tutaj (Smutny rekord na Mar­szał­kow­skiej) – było to 5 marca, a przy­czyną wyso­kich prze­kro­czeń był ruch aut i unos wtórny – 5 marca był suchy i bez­wietrzny dzień. Czyli wszystko co zale­gało na dro­gach, było podry­wane przez prze­jeż­dża­jące samo­chody. To poka­zuje jak olbrzy­mim pro­ble­mem w naszym mie­ście jest ruch samo­cho­dowy – codzien­nie gra­nicę War­szawy prze­kra­cza ponad 1 mln samo­cho­dów

Dodat­kowo wczo­raj i przedwczo­raj (9 i 10 kwiet­nia) sta­cja al. Nie­po­dle­gło­ści rów­nież prze­kro­czyła eks­tre­mal­nie wysoki poziom infor­mo­wa­nia 200 µg/m3 (jako jedyna na Mazow­szu i Pol­sce od 6 marca!). Ratusz powta­rza jak man­trę, że „powie­trze się popra­wia” – wbrew opi­nii eks­per­tów, któ­rzy wska­zują brak wia­tru i inwer­sję ter­miczną jako główne czyn­nik gro­ma­dze­nia się zanie­czysz­czeń. Wiatr i inwer­sja – czyli czyn­niki pogo­dowe, na które jako ludzie nie mamy wpływu. Dodat­kowo co roku rośnie liczba aut wjeż­dża­ją­cych do mia­sta – Ratusz posze­rza wlo­tówki – czyli zwięk­szana jest emi­sja zanie­czysz­czeń.

Czy sta­cja w al. Nie­po­dle­gło­ści rów­nież zosta­nie wyłą­czona (gdy zabrak­nie finan­so­wa­nia), żeby nie psuć PiaRu poli­ty­ków?