Rząd bie­rze się za zanie­czysz­cze­nia pocho­dzące ze star­tych opon i kloc­ków hamul­co­wych

Rząd bie­rze się za zanie­czysz­cze­nia pocho­dzące ze star­tych opon i kloc­ków hamul­co­wych. (Na razie chodzi o rząd brytyjski). Sprawa została poru­szona w nowej rzą­do­wej Stra­te­gii na rzecz Czy­stego Powie­trza (Govern­ment Clean Air Stra­tegy), doku­mentu, który został wła­śnie oddany do kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych (link)

Rząd w Lon­dy­nie ma już plany jak pora­dzić sobie z emi­sją z rur wyde­cho­wych samo­cho­dów i teraz chce zająć się sprawą unosu wtór­nego, czyli tego co zosta­wiają po sobie auta (rów­nież elek­tryki) i co potem zostaje wznie­sione w powie­trze przez kolejne prze­jeż­dża­jące samo­chody. A dokład­nie cho­dzi o pyły drob­niej­sze niż 2,5 mikro­me­tra (PM2,5) powsta­jące przy ście­ra­niu opon i kloc­ków hamul­co­wych. Te bar­dzo drobne pyły (wiel­ko­ści 5% prze­kroju ludz­kiego włosa) z łatwo­ścią prze­do­stają się głę­boko do naszych płuc i dalej do krwio­biegu powo­du­jąc wiele groź­nych cho­rób.

Eksperci sza­cują, że do 2030 roku, w miarę jak flota samo­cho­dowa zosta­nie wymie­niona z die­sli na elek­tryki, 90% emi­sji pyłów będzie pocho­dzić wła­śnie ze star­tych opon i kloc­ków hamul­co­wych. I dla­tego już teraz rzą­dowy zespół chce zba­dać i roz­wi­nąć nowe stan­dardy jako­ści dla opon i hamul­ców, tak by ogra­ni­czyć emi­sję dro­bi­nek pla­stiku do powie­trza i wody.

Nie­dawno firma Bosch wypro­du­ko­wała iDisk, nową tar­czę hamul­cową, która dzięki powłoce w węglika wol­framu emi­tuje 90% mniej pyłu z hamul­ców niż tar­cze z tra­dy­cyjną powłoką żeliwną. Na razie nowa tech­no­lo­gia jest 3 razy droż­sza od tra­dy­cyj­nej, jed­nak z cza­sem, wraz ze wzro­stem pro­duk­cji jej ceny powinny spaść.

Według raportu z 2012 roku, pocho­dzącego z bry­tyj­skiego Depar­ta­mentu ds. Śro­do­wi­ska, Żyw­no­ści i Obsza­rów Wiej­skich (DEFRA) 18% emi­sji PM2,5 pocho­dzi z rur wyde­cho­wych a 11% ze ście­ra­nia i kloc­ków hamul­co­wych – cho­ciaż w rapor­cie pod­kre­ślono, że ta ostat­nia liczba jest bar­dzo nie­pewna.

Dyrek­torka z agen­cji śro­do­wi­sko­wej Ele­ment Energy kon­klu­duje, że kiedy 90% groź­nych pyłów będzie pocho­dziło z emi­sji wtór­nej logiczne sta­nie się że zre­wi­do­wa­nie mate­ria­łów do pro­duk­cji opon i pro­cesu ich zuży­cia. I dodaje że sto­sowne regu­la­cje będą zada­niem dla rzą­dów i Komi­sji Euro­pej­skiej.

Cały arty­kuł tutaj: (link)

Wyłączenie stacji Marszałkowska

W dniu wczo­rajszym otrzy­ma­li­śmy infor­ma­cję:
„Zgod­nie z zatwier­dzo­nym przez Głów­nego Inspek­tora Och­rony Śro­do­wi­ska Anek­sem nr 3 do Pro­gramu Pań­stwo­wego Moni­to­ringu Śro­do­wi­ska woj. mazo­wiec­kiego na lata 2016-2020 sta­cja została wyłą­czona i w naj­bliż­szych latach nie będą pro­wa­dzone pomiary. Decy­zję przy­spie­szyła awa­ria pyło­mie­rza. ”

Obec­nie w cen­trum będzie dzia­łać jedy­nie jedna cer­ty­fi­ko­wana sta­cja al. Nie­po­dle­gło­ści. Eksperci oce­nili, że praw­do­po­dob­nie naj­gor­sze powie­trze w War­sza­wie jest w dziel­ni­cach Wło­chy i Ursus i dla­tego to tam ma być posta­wiona nowa sta­cja. Adresy nowych sta­cji:
Wawer: Baj­kowa 17/21 (szkoła)
Wło­chy: Chro­ścic­kiego 8 (skwer 16 Wrze­śnia 1944 r.) Sta­cje mają być uru­cho­mione w poło­wie tego roku.

Szkoda, że poli­tycy z Ratu­sza nie zde­cy­do­wali się sfi­nan­so­wać dal­szego dzia­ła­nia sta­cji na Mar­szał­kow­skiej. Mia­sto ma taką moż­li­wość – tak robi Kra­ków. Można jedy­nie domy­ślać się, iż nie w smak były rekor­dowe wyniki z tej sta­cji. O rekor­do­wym odczy­cie pisa­li­śmy tutaj (Smutny rekord na Mar­szał­kow­skiej) – było to 5 marca, a przy­czyną wyso­kich prze­kro­czeń był ruch aut i unos wtórny – 5 marca był suchy i bez­wietrzny dzień. Czyli wszystko co zale­gało na dro­gach, było podry­wane przez prze­jeż­dża­jące samo­chody. To poka­zuje jak olbrzy­mim pro­ble­mem w naszym mie­ście jest ruch samo­cho­dowy – codzien­nie gra­nicę War­szawy prze­kra­cza ponad 1 mln samo­cho­dów

Dodat­kowo wczo­raj i przedwczo­raj (9 i 10 kwiet­nia) sta­cja al. Nie­po­dle­gło­ści rów­nież prze­kro­czyła eks­tre­mal­nie wysoki poziom infor­mo­wa­nia 200 µg/m3 (jako jedyna na Mazow­szu i Pol­sce od 6 marca!). Ratusz powta­rza jak man­trę, że „powie­trze się popra­wia” – wbrew opi­nii eks­per­tów, któ­rzy wska­zują brak wia­tru i inwer­sję ter­miczną jako główne czyn­nik gro­ma­dze­nia się zanie­czysz­czeń. Wiatr i inwer­sja – czyli czyn­niki pogo­dowe, na które jako ludzie nie mamy wpływu. Dodat­kowo co roku rośnie liczba aut wjeż­dża­ją­cych do mia­sta – Ratusz posze­rza wlo­tówki – czyli zwięk­szana jest emi­sja zanie­czysz­czeń.

Czy sta­cja w al. Nie­po­dle­gło­ści rów­nież zosta­nie wyłą­czona (gdy zabrak­nie finan­so­wa­nia), żeby nie psuć PiaRu poli­ty­ków?

Walka ze smogiem to proces – chwalimy Rząd!

W naszych wystąpieniach bardzo często jesteśmy surowymi recenzentami działań polityków. Szczególnie ostro krytykujemy poprzednie rządy, które dla sprawy walki ze smogiem niewiele zrobiły, zamiast tego podwyższyły normy – poziomy informowania i alarmowania.  Cieszymy,  się że obecny rząd zauważył problem smogu i co najważniejsze chce aktywnie z nim walczyć.

Ustawa o elektromobilności jest bardzo dobrym, pierwszym krokiem w kierunku ograniczenia uciążliwości zanieczyszczeń z transportu w naszych miastach. Ograniczenie powinno dotknąć głównie samochody napędzane dieslem. Dlaczego te pojazdy? Poniżej wymieniamy powody:

Czytaj dalej Walka ze smogiem to proces – chwalimy Rząd!

Manifest w sprawie jakości powietrza w krajach grupy wyszehradzkiej

foto: wikipedia
foto: wikipedia

 

My, organizacje non-profit zajmujące się problemem zanieczyszczenia powietrza, uważamy, że jakość powietrza w naszym regionie jest nadal gorsza niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Zanieczyszczenie powietrza wpływa negatywnie na nasze zdrowie i jakość życia. Szkodliwe substancje zawarte w powietrzu są odpowiedzialne za ponad 70 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie w państwach grupy V4, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Zła jakość powietrza powoduje poważne problemy zdrowotne i generuje ogromne koszty ekonomiczne.

Czytaj dalej Manifest w sprawie jakości powietrza w krajach grupy wyszehradzkiej